Nền tảng Javascript: Cú pháp và Cấu trúc — những điều căn bản mà đôi khi bạn bỏ qua

Như với bất kỳ ngôn ngữ nào, ngôn ngữ lập trình được xác định bởi các bộ quy tắc. Các quy tắc (hoặc cú pháp) là những gì ta tuân theo khi…Continue reading on LecleVietnam »

Link: https://medium.com/leclevietnam/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-javascript-c%C3%BA-ph%C3%A1p-v%C3%A0-c%E1%BA%A5u-tr%C3%BAc-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-c%C4%83n-b%E1%BA%A3n-m%C3%A0-%C4%91%C3%B4i-khi-b%E1%BA%A1n-b%E1%BB%8F-qua-f7a3897d1e1a?source=rss——javascript-5